Vår hållbarhetspolicy

Vår verksamhet genomsyras av ett långsiktigt tänkande ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi arbetar i flera dimensioner för människors och miljöns bästa. För oss är det självklart att våra investeringar ska vara förenliga med våra värderingar. Hållbarhetsarbetet är en integrerad och naturlig del av verksamheten där vi strävar mot ständig förbättring.

Ekologisk hållbarhet

  • Våra lokaler ska präglas av höga miljöambitioner, liksom våra transporter och aktiviteter.
  • Vi följer regelbundet upp, redovisar och förbättrar vår verksamhet.

Social hållbarhet

  • Anställning sker enligt gällande kollektivavtal.
  • Våra anställda oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
  • Vi erbjuder trygga och hälsosamma miljöer för människor i och kring våra lokaler och för våra medarbetares och klienters välbefinnande.
  • Vi bygger en jämställd organisation med en mångfald som ska spegla samhällets sammansättning.
  • Vi bidrar till sysselsättning och ungdomars möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Ekonomisk hållbarhet

  • Verksamheten har en långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt i kassaflöde.
  • Vi har en låg finansiell och operationell risk för en god långsiktig värdetillväxt.
  • Vi använder ekonomiskt och mänskligt kapital effektivt i ett långsiktigt perspektiv.